Znajdź na stronie
 
   
  Aktualności  
 

 2020.03.20 Dyżur telefoniczny

W związku z kwarantanną i związanymi z nią okolicznościami uruchomiliśmy numer telefonu kontaktowego 508 175 234. Zastąpi on tymczasowo standardowe numery telefoniczne naszej firmy.

 2019.10.30 "Biała Lista Podatników"

Udostępniony został mechanizm sprawdzania danych konrahenta na Białej Liście Podatników VAT. Kontrolą są obejmowani kontrahenci o podanym numerze NIP. Test polega na sprawdzeniu czy kontrahent jest zarejestrowany na Liście oraz czy ma status "Czynny". Gdyby kontrola wypadła niepomyślnie, operator zostanie o tym poinformowany i poproszony o zgodę na zarejestrowanie dokumentu lub kontrahanta. Informacje otrzymane z Białej Listy są zapamiętywane w systemie. Gdy kontrolowane są dokumenty VAT, odpowiedzi są zapisywane nie tylko wraz z innymi danymi dokumenu, ale również w odpowiedniej kartotece kontrahentów. Pozwala to rejestrowanie wielu dokumentów związanych z kontrahentem bez każdorazowego odpytywania Białej Listy.

 2019.08.05 Aktualizacja programu KD-PL ("Zerowy PIT" i PPK)

Dostosowano aplikację Kadry—Płace do bieżących przepisów dotyczących m.in. Pracowniczych Programów Kapitałowych oraz tzw. "Zerowego PIT" dla osób poniżej 26. roku życia. Dzięki wprowadzonym zmianom program umożliwia teraz także automatyczne generowanie plików wymiany danych między pracodawcą i instytucją finansową zgodnych z uniwersalnym formatem opracowanym przez "Grupę Projektową PPK".
Generowane pliki wymiany danych obsługują poniższe procesy:
 • rejestracje pracowników w programie PPK
 • deklaracje uczestników PPK (określenia poziomu składek i składek dodatkowych)
 • rozliczenia pobranych składek PPK
 • zmiany danych osobowych
 • zmiany danych kontaktu elektronicznego uczestnika PPK
 • zwolnienia pracowników/zleceniobiorców uczestników PPK
Dzięki temu aplikacja Softar KD—PL jest zgodna z wymaganiami poniższych instytucji finansowych:
 • Aegon PTE S.A.
 • Aviva
 • Aviva Investors TFI
 • AXA TFI
 • Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
 • Esaliens TFI S.A.
 • Nationale Nederlanden PTE
 • NN Investment Partners TFI S.A.
 • Pekao TFI S.A.
 • PKO TFI SA
 • TFI PZU SA
 • TFI Allianz Polska S.A.
 • TUnŻ "WARTA" S.A.
 • Moventum Sp. z o.o.
 • Pekao Financial Services
 • PKO BP Finat Sp. z o.o.
 • ProService Finteco
 • oraz inne instytucje korzystające ze standardu opracowanego przez "Grupę Projektową PPK".

 2018.05.29 Kadry-Płace - zmiany dot. RODO

W związku z RODO wprowadzono:
 • możliwość tworzenia zestawień z danymi wskazanego pracownika, zgromadzonymi w systemie (opcja PCW — dotyczy wersji graficznej),
 • możliwość drukowania upoważnień i zgód na przetwarzanie danych osobowych pracowników dla różnych celów.

 2018.05.22 Ochrona Danych Osobowych

W związku z wejściem w życie "Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych", oferta naszej firmy została uzupełniona o moduł RODO wspomagający realizację wynikających z niego obowiązków. Nowowprowadzone przepisy będą obowiązywały wszystkich przedsiębiorców, którzy w ramach swojej działalności gospodarczej w jakikolwiek sposób przetwarzają dane osobowe. Zmiany dotyczą między innymi:
 • Zabezpieczenia danych przed osobami nieupoważnionymi.
  Gwarancja, że konkretny użytkownik ma dostęp na odpowiednim poziomie uprawnień jedynie do ściśle określonych modułów systemu, połączona ze zwiększonymi wymaganiami co do złożoności haseł.
 • Monitoringu i analizy zdarzeń.
  Monitorowanie wszystkich modyfikacji danych w dowolnych tabelach, które administrator uzna za warte takiej ochrony. Uprawnieni operatorzy mogą, w trakcie przeglądania kartoteki, uzyskać precyzyjne informacje o tym, kto, kiedy i jakie dane aktualizował w danym rekordzie. Można nakazać rejestrowanie wielu czynności wykonywanych przez operatorów systemu takich jak np. wykonanie raportu lub dowolnego innego wydruku. Pozwala to na kontrolę czy użytkownicy nie przekraczają swoich kompetencji.
 • Aktywnej ochrony danych.
  Szyfrowanie danych tabel, wydruków, arkuszy zestawień, raportów oraz dowolnych innych plików gromadzonych i generowanych przez system, takich np. jak deklaracje PIT, Świadectwa Pracy itp. przez co stają się one niedostępne spoza systemu.
Powyższe zmiany mogą mieć zastosowanie do wszystkich modułów gromadzących dane wrażliwe z punktu widzenie Rozporządzenia, ale również ze względu na poufność innych informacji gromadzonych przez system. Ponadto system Kadry—Płace, którego RODO bezpośrednio dotyczy, został wzbogacony o:
 • formularze oświadczeń o wyrażeniu zgód, które powinien wyrazić pracownik, będącego realizacją wprowadzonego przez RODO prawa do informacji o przetwarzaniu danych;
 • formularz upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla wybranych pracowników w związku z ich zadaniami;
 • funkcję umożliwiającą uzyskanie wyciągu wszystkich informacji zgromadzonych na temat pracownika, spełniającą wymóg RODO dotyczący prawa do przesłania lub otrzymania swoich danych osobowych.

 2017.11.08 JPK_VAT na rok 2018

System RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE został wyposażony w obsługę JPK_VAT wg wzoru, który będzie obowiązywał w roku 2018.

U W A G I
 • Wersja ta została przez ustawodawcę pozbawiona większości danych adresowych. Wystarczający jest NIP i nazwa. W tym fragmencie dołożona została możliwość załączenia adresu e—mail. Wydaje się, że warto w opcji FWDSP go uzupełnić.
 • Algorytmy zostały nieco zoptymalizowane pod kątem wielkości pliku wynikowego. Teraz zostały tak skonstruowane, że jeżeli pewne kwoty są zerowe, a definicja na to pozwala, to związane z nimi dane nie są umieszczane w pliku.
 • Kontrola danych została rozbudowana o sprawdzenie czy daty umieszczone w pliku spełniają wymagania formalne narzucone przez autorów.
 • Gdy dla wdrożenia JPK konieczne było zdefiniowanie własnych algorytmów obliczeniowych dla części danych, to algorytmy te trzeba przenieść do definicji na rok 2018. Dla ułatwienia tej migracji, w opcji FWDJD, przy przeglądaniu listy wariantów konkretnego JPK obsługiwany jest klawisz W pozwalający zaimportować własne algorytmy zdefiniowane w innym wariancie. Oczywiście tak zaimportowane algorytmy powinny być skontrolowane.

 2017.03.13 Magazyn-Handel - wersja 3.02

W wersji 3.02 wprowadzono następujące zmiany:
 • Archiwizacja — wprowadzenie zapisu w tabeli ewentualnej listy niezgodności po kontroli.
  Dzięki temu możliwa jest wielokrotna i pełniejsza ich analiza.
 • Minimalna marża — procentowa stawka marży dla ustalenia minimalnej ceny sprzedaży.
  Cena ta jest ustalana w oparciu o cenę ostatniego zakupu przy kontroli ceny w trakcie rejestrowania sprzedaży. Dla wartość zerowej stawki marży kontrola nie jest wykonywana.
 • Przecena — możliwość jej wykonywania dla zakresu indeksów podawanego wprost a nie tylko (jak dotychczas) dla zakresu określonego algorytmami.
 • Likwidacja skutków zaokrągleń — możliwość jej wykonywania dla zakresu indeksów a nie tylko zakresu magazynów.
 • Pytanie o zerowanie ilości na fakturze korygowanej zostało uzależnione od ustawienia w parametrach.
 
 
Data aktualizacji: 2020.10.27