Znajdź na stronie
 
   
  Aktualności  
 

 2018.05.29 Kadry-Płace - zmiany dot. RODO

W związku z RODO wprowadzono:
 • możliwość tworzenia zestawień z danymi wskazanego pracownika, zgromadzonymi w systemie (opcja PCW — dotyczy wersji graficznej),
 • możliwość drukowania upoważnień i zgód na przetwarzanie danych osobowych pracowników dla różnych celów.

 2018.05.22 Ochrona Danych Osobowych

W związku z wejściem w życie "Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych", oferta naszej firmy została uzupełniona o moduł RODO wspomagający realizację wynikających z niego obowiązków. Nowowprowadzone przepisy będą obowiązywały wszystkich przedsiębiorców, którzy w ramach swojej działalności gospodarczej w jakikolwiek sposób przetwarzają dane osobowe. Zmiany dotyczą między innymi:
 • Zabezpieczenia danych przed osobami nieupoważnionymi.
  Gwarancja, że konkretny użytkownik ma dostęp na odpowiednim poziomie uprawnień jedynie do ściśle określonych modułów systemu, połączona ze zwiększonymi wymaganiami co do złożoności haseł.
 • Monitoringu i analizy zdarzeń.
  Monitorowanie wszystkich modyfikacji danych w dowolnych tabelach, które administrator uzna za warte takiej ochrony. Uprawnieni operatorzy mogą, w trakcie przeglądania kartoteki, uzyskać precyzyjne informacje o tym, kto, kiedy i jakie dane aktualizował w danym rekordzie. Można nakazać rejestrowanie wielu czynności wykonywanych przez operatorów systemu takich jak np. wykonanie raportu lub dowolnego innego wydruku. Pozwala to na kontrolę czy użytkownicy nie przekraczają swoich kompetencji.
 • Aktywnej ochrony danych.
  Szyfrowanie danych tabel, wydruków, arkuszy zestawień, raportów oraz dowolnych innych plików gromadzonych i generowanych przez system, takich np. jak deklaracje PIT, Świadectwa Pracy itp. przez co stają się one niedostępne spoza systemu.
Powyższe zmiany mogą mieć zastosowanie do wszystkich modułów gromadzących dane wrażliwe z punktu widzenie Rozporządzenia, ale również ze względu na poufność innych informacji gromadzonych przez system. Ponadto system Kadry—Płace, którego RODO bezpośrednio dotyczy, został wzbogacony o:
 • formularze oświadczeń o wyrażeniu zgód, które powinien wyrazić pracownik, będącego realizacją wprowadzonego przez RODO prawa do informacji o przetwarzaniu danych;
 • formularz upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla wybranych pracowników w związku z ich zadaniami;
 • funkcję umożliwiającą uzyskanie wyciągu wszystkich informacji zgromadzonych na temat pracownika, spełniającą wymóg RODO dotyczący prawa do przesłania lub otrzymania swoich danych osobowych.

 2017.11.08 JPK_VAT na rok 2018

System RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE został wyposażony w obsługę JPK_VAT wg wzoru, który będzie obowiązywał w roku 2018.

U W A G I
 • Wersja ta została przez ustawodawcę pozbawiona większości danych adresowych. Wystarczający jest NIP i nazwa. W tym fragmencie dołożona została możliwość załączenia adresu e—mail. Wydaje się, że warto w opcji FWDSP go uzupełnić.
 • Algorytmy zostały nieco zoptymalizowane pod kątem wielkości pliku wynikowego. Teraz zostały tak skonstruowane, że jeżeli pewne kwoty są zerowe, a definicja na to pozwala, to związane z nimi dane nie są umieszczane w pliku.
 • Kontrola danych została rozbudowana o sprawdzenie czy daty umieszczone w pliku spełniają wymagania formalne narzucone przez autorów.
 • Gdy dla wdrożenia JPK konieczne było zdefiniowanie własnych algorytmów obliczeniowych dla części danych, to algorytmy te trzeba przenieść do definicji na rok 2018. Dla ułatwienia tej migracji, w opcji FWDJD, przy przeglądaniu listy wariantów konkretnego JPK obsługiwany jest klawisz W pozwalający zaimportować własne algorytmy zdefiniowane w innym wariancie. Oczywiście tak zaimportowane algorytmy powinny być skontrolowane.

 2017.03.13 Magazyn-Handel - wersja 3.02

W wersji 3.02 wprowadzono następujące zmiany:
 • Archiwizacja — wprowadzenie zapisu w tabeli ewentualnej listy niezgodności po kontroli.
  Dzięki temu możliwa jest wielokrotna i pełniejsza ich analiza.
 • Minimalna marża — procentowa stawka marży dla ustalenia minimalnej ceny sprzedaży.
  Cena ta jest ustalana w oparciu o cenę ostatniego zakupu przy kontroli ceny w trakcie rejestrowania sprzedaży. Dla wartość zerowej stawki marży kontrola nie jest wykonywana.
 • Przecena — możliwość jej wykonywania dla zakresu indeksów podawanego wprost a nie tylko (jak dotychczas) dla zakresu określonego algorytmami.
 • Likwidacja skutków zaokrągleń — możliwość jej wykonywania dla zakresu indeksów a nie tylko zakresu magazynów.
 • Pytanie o zerowanie ilości na fakturze korygowanej zostało uzależnione od ustawienia w parametrach.
 
 
Data aktualizacji: 2018.05.29